Warning: Creating default object from empty value in /home/i3c/public_html/wp-content/themes/azinfile/includes/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
ایرانکلاسیک فایل – تجربه ای متفاوت از خرید و فروش فایل
×
پرداخت امن
بازگشت وجه
تضمین کیفیت
پشتیبانی
دانلود آسان
فایلی با شرایط مورد نظر یافت نشد.
خرید
جزوه سرمایه_گذاری در بورس
۳,۰۰۰ تومان

جزوه سرمایه_گذاری در بورس

ﺑﺨﺶ اول

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرساوراقﺑﻬﺎدار

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺬرد.

ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢِﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮرس در ﺟﻬﺎن، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺮن ﻣﯽﮔﺬرد.

ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ (ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت) و ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ

در اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﮐﺎﻻﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ارزش ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﻓﯽاﻟﻨﻔﺴﻪ در ذات آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

داراﯾﯽﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ….

خرید
مهندسی نرم افزار
۲,۰۰۰ تومان

مهندسی نرم افزار

١- ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴ  ﻴﺪﮔﻲ در ﻧﺮماﻓﺰار

١-١- ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﻘـﺶ

دوﮔﺎﻧﻪای را ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ١ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و در ﻧﻘـﺶ دﻳﮕـﺮ، ﺑـﻪ

ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ. در ﻧﻘﺶ اول، ﻧﺮماﻓﺰار، ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺳـﺨﺖاﻓـﺰار را ﺑـﻪ ﻓﻌﻠﻴـﺖ

ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻧﻘﺶ- در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ٢– ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه (ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺎزی و ﻧﻤـﺎﻳﺶ) اﻃﻼﻋـﺎت

ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ و ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﭼﻨـﺪ رﺳـﺎﻧﻪای٣

ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻧﻘﺶ دوم، ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ)، ﻛﻨﺘـﺮل

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎی دﻳﮕـﺮ (اﺑﺰارﻫـﺎ و ﻣﺤـﻴﻂﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻧﻮﻳـﺴﻲ) ﻋﻤـﻞ

ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻌﻘﻴﺪه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، ﻧﺮماﻓﺰار ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﺮک ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، زﻳـﺮا

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ را ﭘﺮدازش ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣـﺮوزه، ﻧـﺮماﻓـﺰار ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در

ﮔﺮدش ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﺑﺎﻧﻜـﺪاری، ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫـﺎی

ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ و دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮارد اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻧـﺮماﻓـﺰار از ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺑﻬﺘـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎدهﺗـﺮ

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻗﻮی

(ﻫﻤﭽﻮن اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ) ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن اﻳﺪه دﻫﻜﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺮدﻳﺪه، ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١-٢- ﺑﺤﺮان ﻧﺮماﻓﺰار

در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗـﺮن ﺑﻴـﺴﺘﻢ، ﻧﻘـﺶ ﻧـﺮماﻓـﺰار دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎدی ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺷـﮕﺮف

ﺳﺨﺖاﻓﺰار، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪﻫـﺎی

۱  End-Product Mainframes ٢ Multimedia Simulation ٣

خرید
سیستم عامل
۲,۰۰۰ تومان

سیستم عامل

سیستم عامل چیست؟
سیستم عامل نرم افزاری است که سه وظیفه زیر را برعهده دارد:
۱مدیریت منابع: سیستمعامل نرم افزاری است که مدیریت، کنترل و نظارت بر همه برنامه ها و منابع سخت
افزاری و نرم افزاری را برعهده دارد.
۲رابط بین کاربر و برنامههای کاربردی با سخت افزار: سیستم عامل یک لایه نرم افزاری است که بر روی
سخت افزار کامپیوتر قرار گرفته و تمامی ارتباطات میان کاربر و برنامهها با سخت افزار از طریق سیستم عامل
صورت میگیرد.
۳ماشین مجازی: سیستم عامل یک لایه نرم افزاری است که از لایه پایینی خود )سخت افزار( سرویسهایی را
در یافت کرده و پس از بهینهسازی و فرآوری این سرویسها، به لایههای بالایی خود یعنی برنامهها و کاربران
سرویس ارائه میدهد.
مزایای بکارگیری سیستمعامل:
بکارگیری سیتمعامل باعث مزایای زیر میگردد:
۱سهولت کار کاربر: با وجود سیستمعامل کاربران بجای کار با محیط سخت افزاری با یک محیط نرمافزاری و
خوشایند برای کاربر کار میکنند.
۲سهولت تولید نرمافزارها: سیستمهای عامل بسترها و امکاناتی فراهم میآورند که در نتیجه آن تولید نرم
افزارها ساده تر شده و نرمافزارهای قدرتمند تر تولید میشود

خرید
مبانی کامپیوتر و برنامھ سازی
۲,۰۰۰ تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

خش اول: مبانی و مفاهیم کامپیوتر
-۱,۱مقدمه
امروزه کامپیوتر به عنوان ابزار قدرتمندی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به جرات می توان بیان کرد که
انجام بسیاری از فعالیت های پژوهشی بدون حضور کامپیوتر سخت و گاهی غیر ممکن می باشد. استفاده از کامپیوتر بخصوص در
چند دهه ی اخیر منجر به فعالیت ها ی بسیاری شده است که از جمله آنها می توان به اینترنت ، شبکه های محاسباتی گرید و
پروژه ژنوم انسان و… اشاره کرد. اینترنت امکان دسترسی از راه دور به کامپیوتر دیگر و انبارههای اطلاعات در هرجای دنیا که
باشندرا به کاربران کامپیوتر میدهد. شبکه های محاسباتی گرید مجموعه ای از چندیدن سیستم با قدرت محاسباتی متفاوت می
باشد که با متصل شدن این قدرت محاسباتی حاصل یک ابر رایانه ی مجازی شکل میگرید که با استفاده از آن می توان بسیاری از
محاسبات پیچیده ی ریاضی،نجوم،زیست و… در زمان بسیار کمی انجام داد.شعار شبکه های محاسباتی نادیده گرفتن نگرانی های
ناشی از محدودیت سخت افزاری سیستم های کامپیوتری می باشد.در پروژه ژنوم انسان با استفاده از برنامه های کامپیوتری
توانستند توالی ژن های انسان را بدست آورند و آنها را در پایگاه داده ای نگهداری کنند و برای تحقیقات بیشتری از آن استفاده
کنند.کامپیوترها از زمان پیدایش خود تا کنون نسل های مختلفی را سپری کرده اند که خالی از لطف نیست که نگاه کوتاهی بر
آنها داشته باشیم.
کامپیوترهای نسل اول : این کامپیوترها که در اوایل دهه ۱۹۵۰ساخته شدند از لامپ خلاء بعنوان جزو اصلی خود استفاده می
کردند که در نتیجه حجم بسیار بالایی داشته و انرژی بالایی را نیز مصرف می نمودند. انیاک
) (Eniacیکی از کامپیوترهای معروف
این دوره بود.
کامپیوترهای نسل دوم : که در اوایل دهه ۱۹۶۰ابداع گردیدند. ویژگی مهم آنها استفاده از ترانزیستور بجای لامپ خلاء بود که
باعث کاهش اندازه کامپیوترها گردید.
کامپیوترهای نسل سوم : این کامپیوترها در سال ۱۹۶۴با ابداع مدارات مجتمع
ICکه صدها ترانزیستور را در یک فضای کوچک
جای می داد، ایجاد شدند. ابداع مدارات مجتمع باعث بالا رفتن سرعت و کاهش بیشتر حجم کامپیوترها گردید.
نسل چهارم کامپیوترها : در اواسط دهه ۱۹۷۰با ابداع مدارات مجتمع با فشردگی بالا، حجم کامپیوترها بازهم کاهش یافت و پای
آنها را به کاربردهای خانگی و اداری باز کرد.
نسل پنجم کامپیوترها: یا نسل کامپیوترهای هوشمند که قادر به انجام اعمالی همانند استنتاج و استدلال مانند انسانها باشند. این
نسل هنوز تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه درازی دارد

خرید
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴,۰۰۰ تومان

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

جزوه درس کاربرد فناوری اطلاعا ت و ارتباطات تهیه و تدوین: مهندس محمد رضا قاسمی

فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟
در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت
حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های
اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته
اند
.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر
بوده، بگونهای که دادهها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده
کنندگان قرار میگیرد
.
ICT
یا فناوری اطلاعات و ارتباطات ) ،(Information & Communication Technologyبدون شک تحولات گسترده
ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونهای است که جهان
امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده
مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستره کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده
جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده
است.
اما در تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان گفت؛ فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات
اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانهای و مخابرات صورت پذیرد
.
صرف نظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی
سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد
این فناوری است
.
میتوان از ارتباطات مطمئن و در دسترس بصورت کارآمد، به عنوان بخشی از ابزار مطرح سازی مشکلات جهانی بهرهگرفت.
ممکن است فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به تنهایی گرسنهها را سیر نکند، گرسنگی را ریشه کن نکند، یا مرگ و میر
کودکان را نکاهد، اما عواملی بیش از پیش و با اهمیت هستند که رشد اقتصادی و برابری اجتماعی را به حرکت درمیآورند
.
فناوری اطلاعاتی و ارتباطی؛ تولید، تنوع و توزیع کارآمد محصولات کشاورزی را مقدور میسازد و امکان عرضه خدمات اولیه
بهداشتی به افراد بسیار نیازمند مناطق محروم از تسهیلات بهداشتی را فراهمتر میسازد. همچنین به آموزگاران این امکان را
میدهد که دانش خود را به دورافتادهترین نقاط این سیاره برسانند. دسترسی به فناوری اطلاعات میتواند ایجاد شرکتهای
کوچک و گروه بندی فقیرترین و دورافتادهترین مناطق جهان را تقویت کند و به آنها کمک کند و بخش عمده بازارهای
داخلی و جهانی را به هم پیوند دهد
.
فناوری اطلاعات امکان جهش زیر ساختهای فقیر را طوری فراهم ساخته که دوری از بازارها دیگر عامل زیان نیست و
کانالهای توزیع ناکارآمد، دیگر از میان رفته و به گذشتهها متعلق میشوند

خرید
۲۵,۰۰۰ تومان

نمونه محصول با پیش نمایش از آپارات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

افکت صوتی برای نمایش لوگو و تیزرهای معرفی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

دانلود
رایگان

کلیپ های آماده با موضوع طبیعت با کیفیت بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

خرید
۴۲,۰۰۰ تومان

وکتورهای آماده و قابل ویرایش با موضوع زمستان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

مجموعه تصاویر استوک با موضوع طبیعت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان

کلیپ آماده در رابطه با بناهای تاریخی و معماری سنتی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

خرید
۳۵,۰۰۰ تومان

مجموعه تصاویر استوک با موضوع مواد غذایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه […]

0