خرید
جزوه سرمایه_گذاری در بورس
3,000 تومان

جزوه سرمایه_گذاری در بورس

ﺑﺨﺶ اول

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻮرساوراقﺑﻬﺎدار

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽﮔﺬرد.

ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢِﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮرس در ﺟﻬﺎن، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻗﺮن ﻣﯽﮔﺬرد.

ﺿﺮورت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﭘﺲاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار واﻗﻌﯽ (ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت) و ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎزارﻫﺎی ﮐﺎﻻ

در اﯾﻦ ﺑﺎزار، ﮐﺎﻻﻫﺎی واﻗﻌﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

ارزش ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﻓﯽاﻟﻨﻔﺴﻪ در ذات آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

داراﯾﯽﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ….